Unutrašnja organizacija

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo obavlja poslove iz svoje djelatnosti  u slijedećim organizacionim jedinicama::

• Uprava

• Sektor medicinskih poslova

• Sektor nemedicinskih poslova

 

Upravu Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo sačinjava:

• Direktor

• Glavni medicinski tehničar sestra