PRAVO NA DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Uključujući pravo na hitnu medicinsku intervenciju bez obzira na status zdravstvenog osiguranja, pravo na jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
PRAVO NA INFORMACIJE
Svaki pacijent/pacijentica ima pravo na opće informacije o zdravstvenoj ustanovi (vodič za pacijente, kućni red, spisak svih kontakt telefona, brošure), pojedinačne lične informacije koje se odnose na zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, kao i na informacije o zdravstvenim uslugama koje se mogu osigurati u zdravstvenoj ustanovi.
Svaki pacijent/pacijentica ima pravo na informacija o svom zdravlju, svojim pravima i obavezama, i načinu kako ih koristiti.
PRAVO NA OBAVIJEŠTENJE
Biti upoznat/upoznata, ukoliko to psihičko stanje u momentu prijema omogućava, sa razlozima i ciljevima smještaja na liječenje, svrhu i korist od predloženih postupaka i mjera liječenja, a kasnije na VaŠ izričit zahtjev.
PRAVO NA SAMOODLUČIVANJE I PRISTANAK
Način korištenja i zaštita prava na samoodlučivanje i pristanak osoba sa duševnim smetnjama uključujući i zaštitu osoba koji nisu sposobni dati pristanak regulisano je Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH , a na što jasno upućuju i odredbe člana 22. 23. i 24. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije BiH.
PRAVO NA POVJERLJIVOST INFORMACIJA I PRIVATNOST
Svaki pacijent ima pravo na povjerljivost svih ličnih informacija koje je saopštio zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku uključujući i one koje se odnose njegovo stanje zdravlja, potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure i nakon smrti. Pregledu pacijenta smiju prisustvovati samo zdravstveni radnik i zdravstveni suradnik koji su uključeni u njegov tretman.Izuzetno, pacijent ima pravo tržiti da pregledu i izvođenju medicinskog postupka prisustvuje član njegove porodice ili lice koje on odredi ili zakonski staratelj, ukoliko se radi o osobi lišenoj poslovne sposobnosti. Mora biti osigurana vizuelna i zvučna privatnost.
PRAVO NA TAJNOST PODATAKA
Podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u lične podatke o pacijentu i svaki zdravstveni radnik i suradnik obavezan je čuvati ih kao profesionalnu tajnu.
PRAVO NA LIČNO DOSTOJANSTVO
Kao i pravo na fizički i psihički integritet, poštivanje ličnosti, privatnosti, svjetonazora, moralnih i vjerskih uvjerenja u svim okolnostima pružanja i korištenja zdravstvene zaštite.
PRAVO NA SAMOVOLJNO NAPUŠTANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Osim u slučaju kada bi to moglo štetiti zdravlju i bezbjednosti drugih lica, a po proceduri definisanoj u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.
PRAVO NA ODRŽAVANJE LIČNIH KONTAKA
Odnosi se na primanje posjetlaca saglasno kućnom redu Bolnice. Također imate pravo zabraniti posjete određenoj osobi ili osobama.
PRAVO NA PRIGOVOR
Ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom odnosno postupkom zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika imate pravo podnijeti pismeni prigovor direktoru putem protokola bolnice. Direktor donosi odluku u roku od 7 dana od dana podnošenja prigovora koja vam se dostavlja sa poukom o pravnom lijeku.
PRAVO NA UVID U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU
U skladu sa usvojenom Politikom upravljanja medicinskom dokumentacijom i po postupku utvrđenim Procedurom za pristup medicinskoj dokumentaciji. Za sve informacije molimo da se obratite u pravnu službu bolnice.
PRAVO PACIJENTA NAD KOJIM SE VRŠI BIOMEDICINSKO ISTRAŽIVANJE
Na osobe sa duševnim smetnjama primjenjuju se su propisi o zaštiti lica sa duševnim smetnjama i, mogu se poduzeti samo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH.
PRAVO NA OBAVLJANJE VJERSKIH OBREDA
U skladu sa mogućnostima zdravstvene ustanove.
PRAVO NA PREHRANU U SKLADU SA SVOJIM SVJETONAZOROM
U skladu sa mogućnostima zdravstvene ustanove.
OSTALA PRAVA
·Družiti se sa drugim osobama u zdravstvenoj ustanovi i primati posjete.
·Posjedovati predmete za ličnu upotrebu sukladno kućnom redu bolnice.
·Primati poštu, slati poštu o svom trošku, telefonirati, sve u skladu sa kućnim redom bolnice.
Ova prava mogu biti ograničena od strane suda u slućaju postojanja osnovne sumnje da pacijent nastoji pribaviti oružje ili drogu, dogovara o bijegu ili počinjenu kaznenog djela ili kada to zahtjeva zdravstveno stanje pacijenta (član 11. stav 2. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH).