Oragani rukovođenja

Upravni odbor

Organ upravljanja u Bolnici je Upravni odbor i čini ga pet članova.

Predsjednik Upravnog odbora

 

Članovi Upravnog odbora

 

chart upravni1

  

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u Bolnici, i sastoji se od tri člana

Predsjednik Nadzornog odbora

 

Članovi Nadzornog odbora