Medicinski odjeli i kabineti

U okviru djelatnosti bolnice, Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo u svom sastavu ima bolnička odjeljenja:

• Odjeljenje za biološku psihijatriju (intenzivna njega)

• Odjeljenje za kliničku psihijatriju (muško poluotvoreno odjeljenje)

• Odjeljenje za kliničku psihijatriju (žensko poluotvoreno odjeljenje)

• Odjeljenje za gerijatrijsku psihijatriju

• Jedinicu za laboratorijsku, radiološku i drugu djelatnost

• Jedinicu za snadbijevanje lijekovima

 

Sektor medicinskih poslova sačinjavaju slijedeće organizacione jedinice-službe:

• Prijemna služba

• Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege

• Muško odjeljenje poluzatvorenog tipa

• Žensko odjeljenje poluzatvorenog tipa

• Internistički kabineti

• Neurofiziološki kabinet

• Kabinet za okupacionu terapiju

• Ambulanta za katamnestičko praćenje

• Apoteka bolnice

• Kabinet medicinskih saradnika