Djelatnost bolnice je pružanje usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite u oblasti psihijatrije, na sekundarnom nivou, na području Kantona Sarajevo, a koja obuhvata:

• liječenje i njega duševnih bolesnika primjenom standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka tokom 24 sata
• medicinsku rehabilitaciju duševno oboljelih
• pružanje konsultativne zdravstvene zaštite po zahtjevu primarne zdravstvene zaštite
• konzilijsrnu zaštitu uz učešće konzilija zdravstvenih zaposlenika različitih specijalnosti
• preduzimanje posebnih mjera i programa za sprječavanje i rano otkrivanje psihotičnih stanja
• psihijatrijsko-okupacioni tretman
• zdravstveno prosvjećivanje pacijenata
• naučno istraživački rad
• stručno osposobljavanje i obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti

www.jagomir.ba